top of page
A presentation at the office

บารอนสำนักงานบัญชีภาษี

บริษัทบารอนแอคเคาท์ทิ่ง เราจดทะเบียนเป็นตัวแทนดำเดอนการทางภาษีอย่างถูกกฏหมาย บริษัทบารอนแอคเคาท์ทิ่งเป็นบริษัทให้บริการทางด้านบัญชีแก่บุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท และดำเนินการในการยื่นเสียภาษี และระบบกองทุนเงินเกษียณในออสเตรเลีย

FREE ONLINE ADVICE

1200x630bb.png

LINE ID. BARONTAX

WhatsApp.svg.png

WHATSAPP. 0450468318

บริการของเรา

ภาษีส่วนบุคคล (INDIVIDUAL TAX RETURN)

 • บริการยื่นภาษีทั้งปัจจุบัน ย้อนหลังเกินกำหนด

 • บริการยื่นแก้ไขภาษีทั้งปัจจุบัน ย้อนหลังเกินกำหนด

 • บริการยื่นคัดค้านผลการตัดสินใจเกี่ยวกับภาษีจากATO

 • บริการวางแผนภาษี

Calculator

เงินเกษียณหรือซุปเปอร์ เมื่อออกจากออสเตรเลีย (DEPARTING AUSTRALIA SUPERANNUATION PAYMENT (DASP))

 • บริการรวบรวมกองทุนเกษียณในกองทุนเดียว

 • บริการตามหากองทุนที่หายไปหรือไม่ได้ใช้

 • บริการยื่นการถอนเงินเกษียณ เมือออกจากออสเตรเลีย

Men with Calculator

บริการสำหรับผู้ลงทุน

 • บริการดำเนินการรายได้จากการเช่าอสังหริมทรัพย์ (Rent income)

 • บริการดำเนินการภาษีกำไรส่วนเกินจากการลงทุน เช่น ซื้อขายหุ้นหรืออสังหาริมทรัพย์ (Capital Gains Tax) 

 • บริการวางแผนลดหย่อนภาษี

Businessman

บริการสำหรับธุรกิจระดับเล็กและระดับกลาง

 • บริการจัดตั้งธุรกิจและจดทะเบียนสำหรับบุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท หลักทรัพย์ (Sole trader, Partnership, Company, Trust)

 • บริการดำเนินการ รายการกิจกรรมทางธุรกิจทุกไตรมาส BAS preparation (GST, PAYG, FBT)

 • บริการดำเนินการยื่นภาษีสำหรับธุรกิจระดับเล็กและระดับกลาง (Business income tax return)

 • บริการรายงานภาษีและซุปเปอร์ระบบ Single Touch Payroll (STP)

 • บริการการทำบัญชี (Bookkeeping Services)

Business Conversation

บริการอื่นๆ

 • บริการสมัครการประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณะ ระบบประกันคุ้มครองลูกจ้างบาดเจ็บขณะทำงาน (Business insurance (Workcover, Public liability)

 • บริการการดำเนินการเอกสาร ช่วยเหลือสำหรับ ATO audit

 • บริการประสานงาน ติดต่อ ทำเรื่องกับ ASIC/ATO (ASIC/ATO registered agent services)

Calculator

CONTACT US

SYDNEY I MELBOURNE I BRISBANE I SUNNYBANK
(appointment needs to be made at least the day before)
* 방문상담을 원하시는 경우 지역별 회계사 스케줄 체크를 위해 최소 하루 전 카톡 혹은 전화로 예약 문의 부탁드립니다.

M. 0450 276 098(Eng/ไทย) / M. 0450 468 318 (한국어)

Kakao. barontax I Line. barontax I Whatapp. 0450468318

Thanks for submitting!

bottom of page